A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради

Положення про відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради

Положення

про відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом  Мурованокуриловецької селищної ради, входить до її складу і  забезпечує виконання завдань з реалізації повноважень органу місцевого самоврядування у сфері освіти.

1.2. Засновником  Відділу  є  Мурованокуриловецька селищна рада. Відділ  є підзвітним і підконтрольним Мурованокуриловецькій селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету,  селищному  голові та заступнику селищного голови  відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,
“Про позашкільну освіту”, підзаконними актами з питань дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, наказами  Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, рішеннями Мурованокуриловецької селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп, бланк зі своїм найменуванням.

1.5. Повне найменування: Відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради.

1.6. Місцезнаходження Відділу: 23400, Вінницька область, Могилів-Подільський район, смт  Муровані Курилівці,  вулиця Соборна, 135

 

2. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ВІДДІЛУ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти, доступності дошкільної, початкової та загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

2.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми громади із розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Закріплення засновником рішенням сесії селищної ради за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування.

2.5. Забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої та позашкільної освіти для всіх громадян,  які проживають на території громади.

2.6. Планування та забезпечення функціонування закладу профільної середньої освіти.

2.7. Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2.8. Здійснення  організації роботи щодо моніторингу за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконання освітніми закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

 2.9. Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників через направлення на курсову, тренінгову перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 2.10.  Координування діяльності освітніх закладів громади.

 2.11. Організація роботи з матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.

 2.12. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку освітніх закладів, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді.

2.13. Організація забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав, створення безпечних умов під час освітнього процессу  в закладах освіти громади, оздоровлення учнів та вихованців.                                                      

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ 

Відповідно до покладених завдань та делегованих повноважень Відділ виконує наступні функції:

 

3.1. Організація мережі освітніх закладів:

3.1.1. Планує та подає пропозиції до розгляду сесій, виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної ради щодо розвитку закладів дошкільної, початкової, базової середньої освіти, інклюзивної та позашкільної освіти та забезпечує їх розвиток.

3.1.2. Планує та подає пропозиції до розгляду Мурованокуриловецької селищної ради,  виконавчого комітету селищної ради щодо створення закладу профільної середньої освіти академічного спрямування  та забезпечує його розвиток.

3.1.3. Забезпечує контроль за функціонуванням існуючої мережі освітніх закладів

3.1.5. Сприяє розвитку позашкільної освіти.

 

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення дошкільної, загальної середньої,  позашкільної освіти:

3.2.1. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття здобувачами освіти повної загальної середньої освіти.

3.2.2. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України, Закону України  “Про освіту”.

3.2.3. Погоджує редакцію статутів освітніх закладів відповідно до чинного законодавства.

3.2.4. Здійснює моніторинг та сприяє реалізації освітніх програм.

3.2.5. Сприяє проведенню конкурсного відбору керівників освітніх закладів.

3.2.6. Виконує в межах повноважень інші функції з управління об’єктами, що      належать до сфери управління.

 

3.3. Організація діяльності учасників освітнього процесу та забезпечення їх соціального захисту:

3.3.1. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед здобувачів освіти і здійснює соціально-педагогічний патронат.

3.3.2. Організовує роботу громадських інспекторів з охорони дитинства.

3.3.3. Координує роботу освітніх закладів, сім’ї та громадськості зі створення системи виховної роботи.

3.3.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.5. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у освітніх закладах професійної орієнтації здобувачів освіти.

3.3.6. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в освітніх закладах.

3.3.7. Організовує забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченої сім’ї» та осіб інших категорій, визначених законодавством або рішенням сесії селищної ради.

3.3.8. Вносить пропозиції щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти.

3.3.9. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.3.10. Створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.

3.3.11. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів освітніх закладів відповідно до чинного законодавства України.

3.3.12. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством.

3.3.13. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами та почесними званнями, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.

3.3.14. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя в молодіжному середовищі, проведенню інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

3.3.15. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

3.4. Забезпечення якості освіти:

Здійснює зовнішнє забезпечення якості освіти згідно законодавчо-нормативної бази:

 • слідкує за дотриманням керівними, педагогічними кадрами академічної доброчесності;
 • організовує роботу з ліцензування освітніх навчальних закладів;
 • виконує заходи із проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників освітніх закладів;
 • організовує проведення зовнішнього моніторингу якості освіти;
 • сприяє закладам освіти у проведенні громадської акредитації закладу освіти;
 • забезпечує функціонування системи атестації керівників та педагогічних працівників закладів освіти;
 • сприяє сертифікації педагогічних працівників;
 • здійснює моніторинг за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

 

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню освітніх закладів, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками.

3.5.2. Організовує підготовку освітніх закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів освітніх та позашкільних закладів, спортивних майданчиків.

3.5.3.Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю й цільовим використанням  об’єктів, що належать до сфери відділу освіти, зокрема, створенням необхідних умов для вільного доступу до них особам з особливими потребами.

 

  1.  Організація фінансового забезпечення:
   1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі освітніх закладів.
   2. Вносить пропозиції щодо обсягів фінансування закладів, що перебувають у комунальній власності селищної ради.
   3. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
   4. Здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
   5. Вносить пропозиції до проєкту бюджету селищної ради.

3.6.6. Здійснює бухгалтерський облік та фінансово-господарську діяльність закладів освіти.

  1. Аналітично-статистична діяльність:

3.7.1. Подає у встановленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти. Організовує з цією метою збір, опрацювання інформації й формування банку даних.

3.7.2. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.

3.7.3. Оприлюднює всю публічну інформацію  відповідно до вимог законів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про відкритість використання публічних коштів”.

3.7.4. Забезпечує обов’язкове громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти та участь представників громадськості в підготовці та прийнятті цих документів.

3.7.5. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.7.6. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.7.7. Інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень. Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України,  депутатів  місцевих рад, громадян. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема, через друковані та аудіавізуальні засоби масової інформації, в т. ч. через офіційний веб-сайт відділу освіти селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

                                                       

   4.   ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ  має право:

4.1. Брати участь у створенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти селищної ради.

4.2. Одержувати від інших відділів  виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної  ради,  підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку .

4.3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Мурованокуриловецької селищної   ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.4. Скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари, круглі столи та конференції з питань,  що належать до його компетенції.

4.5. Вносити органам виконавчої влади та селищній раді пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері освіти, фінансування освітніх закладів, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі селищної ради.

4.6. Скасовувати, в межах своєї компетенції, дію наказів і розпоряджень керівників освітніх закладів.

4.7. Регулювати надання платних освітніх послуг.

4.8. Організовувати випуск видань інформаційного та науково - методичного характеру.

4.9. Надавати консультації, проводити аналіз стану й складання прогнозів розвитку освітньої галузі.

4.10. Cкладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.11. Виконувати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

4.12. Представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти у судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенцій.

 

5. Керівництво та апарат Відділу 

5.1. Відділ очолює начальник,  який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням  селищного  голови за результатами конкурсного відбору або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом  та  керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

Працівники відділу (заступник начальника та головний спеціаліст), які є  посадовими особами місцевого самоврядування,  призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноосібно за результатами конкурсного відбору або в іншому порядку,  передбаченому чинним законодавством України.

Головний бухгалтер та шість працівників бухгалтерського обліку Відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посади та звільняються з них відповідними наказами начальника Відділу.

5.2. Начальник Відділу :

5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників, координує та контролює роботу підвідомчих закладів освіти.

 5.2.2.Представляє інтереси громади в галузі освіти, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

5.2.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи комунальної установи “Центр з обслуговування закладів та установ освіти” Мурованокуриловецької селищної ради.

5.2.4. Призначає на посади та звільняє з посад керівників  закладів освіти відповідно до діючого законодавства України.

5.2.5. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України з правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує та контролює роботу з документами, контролює стан трудової та виконавської  дисципліни.

5.2.6. Планує роботу Відділу і аналізує виконання плану, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи селищному голові.

5.2.7. Розглядає у встановленому законодавством порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, організовує особистий прийом громадян та забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань.

5.2.8. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує й контролює їх виконання.

5.2.9. Підписує документи фінансово-господарського характеру.

5.2.10. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу, керівників   закладів освіти.

5.2.11. Подає на затвердження селищного  голови проєкт кошторису доходів і  видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу. Розпоряджається коштами,  які виділяються на утримання Відділу.

5.2.12. Погоджує  та затверджує штатні розписи,  кошториси і статути закладів і установ освіти відповідно до чинного законодавства України.

5.2.13. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти  громади державними нагородами та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.14. Візує рішення селищної  ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності Відділу та підпорядкованих йому закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

5.2.15. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти.

5.3. Накази начальника Відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути  оскаржені в судовому порядку.

5.4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Відділу розпорядженням начальника Відділу.

5.5.При Відділі створюється колегія, склад якої затверджується селищним головою за поданням начальника Відділу. Рішення колегії впроваджуються  наказами начальника Відділу.

5.6. При Відділі може створюватись рада з питань  освіти, діяльність якої регламентується положенням, а також громадські утворення, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості громади. Склад ради затверджується наказом начальника Відділу. Рішення ради впроваджуються   наказами начальника  Відділу.

 

      6. Господарська і фінансова діяльність Відділу 

6.1. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів, визначених на функціонування закладів освіти,  розробляє та подає на розгляд засновника пропозиції до плану економічного і соціального розвитку, програм та заходів, які проводяться за рахунок  коштів селищної ради.

6.2. Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок  бюджетних коштів.

6.3. Розробляє на підставі плану діяльності проєкт кошторису та бюджетні запити фінансовому управлінню селищної ради.

6.4. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.

6.5. Сприяє організації  процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з чинним законодавством України.

6.6. Несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню селищної ради бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту селищного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства України.

6.7. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.

           

7. Відповідальність Відділу

7.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу, належне виконання покладених  на нього завдань та функцій несе  начальник  Відділу.

7.2. Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених Бюджетним Кодексом України.

8. Ліквідація і реорганізація Відділу

8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Відділу проводиться за рішенням Мурованокуриловецької селищної ради  або за рішенням суду.

8.2. У разі припинення Відділу шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення, його активи  передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям в галузі освіти або зараховуються до доходу селищного бюджету.

 

9. Внесення змін та доповнень до Положення

9.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться рішенням Мурованокуриловецької селищної  ради.


 

 

                                                       _____________________________________

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень