Відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради

Положення про відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ освіти Мурованокуриловецької селищної ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Мурованокуриловецької селищної ради (далі - Мурованокуриловецької райдержадміністрації), який утворюється головою Мурованокуриловецької райдержадміністрації і підпорядковується голові Мурованокуриловецької райдержадміністрації,  підконтрольний Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

1.2.Відділ є бюджетною неприбутковою установою, в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.Відділ має повне найменування на українській мові:

       відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації;

       скорочене найменування: відділ освіти селищної ради.

1.4.Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.5.Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу    та видатки на його утримання затверджується головою Мурованокуриловецької райдержадміністрації. Структура та штатний розпис Відділу складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджується начальником відділу освіти райдержадміністрації (далі – начальником Відділу) в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

1.6.Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний  код, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби. Може від свого імені придбати майнові права та нести обов’язки.

1.7.Відділ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.8.Положення про Відділ затверджується розпорядженням голови Мурованокуриловецької райдержадміністрації.

1.9.Посадові обов’язки працівників Відділу затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

1.10.До структурного підрозділу Відділу  входять загальноосвітні навчальні заклади.

1.11.Юридична адреса Відділу: 23400, Вінницька область, смт Муровані Курилівці, вулиця Соборна, 57.

 

 2. ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

2.1.Основними завданнями Відділу  є:

- участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно - розвиненої, соціально-активної, творчої особистості;

- визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку;

- створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління районної державної адміністрації та координації діяльності цих навчальних закладів;

- забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

- координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

- здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

- організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

- проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

- вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

- впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки, України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;

- формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

- організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;

- співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

- організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

- здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

- вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

- здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

- організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

- інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

- внесення пропозицій щодо проекту місцевого бюджету;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розробка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

- підготовка самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

- забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

- опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти;

- забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- забезпечення захисту персональних даних;

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

 - участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

- виконує інші передбачені законодавством завдання.

 

                                                            3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

3.1.Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів селищної та сільських рад, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-  визначати потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності та подавати пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо; 

- вивчати потребу та вносити пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовувати їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

 - вивчати потребу та вносити пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створювати умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері освіти;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

- координувати роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх; 

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

- координувати роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

- надавати допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснювати контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і в зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

- за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону; 

- представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

- впроваджувати навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, затверджувати навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносити пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

- організовувати навчання обдарованих дітей та вносити пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних  класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводити в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створювати міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

- прогнозувати потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладати договори з педагогічними  навчальними закладами на їх підготовку, проводити аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, брати участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

- розглядати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

- вносити пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізувати їх використання;

- контролювати створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за  рахунок коштів бюджету, а також залучати кошти підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

- контролювати дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

- інспектувати навчальні заклади, що належать до сфери його управління;

- проводити атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

- проводити експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності;

-  залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

- брати участь в створенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

- скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

- вносити органам виконавчої влади та органам  місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

- зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів,  розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

- здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

                                                            4. УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ

4.1.Відділ  очолює начальник, який призначається на посаду  і звільняється з посади керівником апарату Мурованокуриловецької районної державної адміністрації за погодженням з Вінницькою обласною державною адміністрацією та  Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. Особа, яка призначається, повинна мати вищу педагогічну  освіту, не нижче ступеня магістра. Досвід роботи на посадах державної служби або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

4.2.Начальник Відділу:

- здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

- подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Відділ;

- здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси Відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників; 

 - затверджує положення про структурні підрозділи Відділу;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу;

- планує роботу Відділу  і аналізує стан її виконання;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ  завдань та затверджених планів роботи;

- видає у межах своїх повноважень накази, організує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;

- здійснює добір кадрів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу;

- затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними  закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу освіти, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

- забезпечує дотримання працівниками Відділу  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.3.Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або директором Департаменту освіти і науки Вінницької  обласної державної адміністрації.

4.4.Спеціалісти відділу  призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату  Мурованокуриловецької районної державної адміністрації.

4.5.При Відділі утворюється колегія. Склад колегії затверджується  головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Відділу.

4.6.Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Відділі  утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, який діє відповідно до положення про нього.

4.7.При Відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

 

5. ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів, самостійно розробляє план економічного і соціального розвитку здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету.

- Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій,  визначення нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів.

- Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити їх місцевому фінансовому органу.

- Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.

- Здійснює процедури закупки товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з законодавством України.

- Несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст  поданих фінансовому управлінню Мурованокуриловецької райдержадміністрації бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету, згідно з вимогами Міністерства фінансів України.

- Відповідно до  затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів місцевого бюджету одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей визначених в бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

Централізована бухгалтерія Відділу здійснює контроль за ходом виконання кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами й особами, схоронність коштів і матеріальних цінностей.

Отримані доходи  або їх частина не  підлягають розподілу  між засновниками,  членами органів управління та іншими пов’язана з ними особами, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)

Головний розпорядник бюджетних коштів несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог встановлених Бюджетним Кодексом України.

 

                                                                  6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.За  порушення договірних обов’язків, кредитно-розрахункових та податкових відносин Відділ  несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.2.Відділ зобов’язаний:

- здійснювати контроль за виконанням навчальних програм, за якістю знань учнів, змістом та ефективністю навчально-виховної роботи;

- створювати умови для високопродуктивної праці працівників Відділу, творчого зросту працівників;

- контролювати дотримання вимог з охорони дитинства, праці учнів та педагогів, забезпечувати облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази;

- дотримуватися правил санітарно-гігієнічного режиму охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих дій, контроль за окремими сторонами діяльності відділу освіти здійснює державна податкова адміністрація, державні органи на котрі покладено нагляд за безпекою праці, пожежна і екологічна безпека, інші органи згідно з законодавством України.

6.3.Особи, винні у порушені бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність, згідно із Законами України.

6.4.Бюджетне порушення, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності, згідно  з законом, його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених діянь.

6.5.Посадові особи, які вчинили бюджетне правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову відповідальність згідно з Законом незалежно від накладення передбачених Бюджетним Кодексом України заходів стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

                         

                                                                 7. МАЙНО ВІДДІЛУ

7.1.Майно Відділу  складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності , вартість яких відтворюється в самостійному балансі.

7.2.Майно Відділу належить йому на праві повного господарського ведення. Воно не підлягає розподілу. 

7.3.Відділ за згодою голови Мурованокуриловецької райдержадміністрації має право міняти, здавати в оренду, здавати в тимчасове використання майно, закріплене за ним.

 

                                               8.ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ

8.1.Ліквідація і реорганізація (злиття, розподіл, виділ, перетворення) Відділу проводиться за розпорядженням голови Мурованокуриловецької райдержадміністрації або за рішенням суду.

8.2.Установа ліквідується у випадку:

- якщо прийняте рішення про заборону діяльності Відділу за не виконання умов, встановлених законодавством і в строк не забезпечене виконання цих умов  або зміни видів діяльності;

- за іншими умовами, згідно з законодавством України.

8.3.При реорганізації чи ліквідації Відділу  звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України.

8.4.При перетворенні одного Відділу в інший, всі майнові права та обов’язки минулого Відділу передаються новому відділу.

8.5.Ліквідація Відділу  здійснюється ліквідаційною комісією. Ліквідаційна комісія приймає майно Відділу, який ліквідується, та розраховується з кредиторами, складає акт і передає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

8.6.Відділ вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

 

                                                    9.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

9.1.Зміни до Положення Відділу здійснюються окремими положеннями або викладанням у новій редакції Положення та затверджуються розпорядженням  Мурованокуриловецької райдержадміністрації, реєструється у встановленому законом порядку. Відмова в реєстрації Положення про Відділ може бути оскаржена до суду, в порядку встановленому законодавством.

 

                                                       _____________________________________